Konkursy - Konkurs główny - karta zgłoszenia

Thursday, 10 Jun 2010

Karta Zgłoszenia Filmu do Konkursu Głównego

XIV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu

12 - 15. 08. 2010

Tytuł filmu ....................................................................................................................

Reżyser .........................................................................................................................

Rok powstania ..............................................................................................................

Czas trwania ...................................................................................................................

Krótkie streszczenie fabuły.............................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zgłaszający.....................................................................................................................

Adres kontaktowy ..........................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................

E – mail ..........................................................................................................................

Osoby reprezentujące film w czasie trwania Festiwalu .................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania zgłoszonym filmem w zakresie uczestnictwa w Konkursie Głównym Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu na zasadach określonych regulaminem tego Konkursu, oraz że prawa zgłaszanego filmu nie są w żaden sposób ograniczone, nie naruszają niczyich praw autorskich i dóbr osobistych. Wyrażam zgodę na bezpłatne, publiczne odtworzenie filmu w trakcie trwania Festiwalu oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Konkursu dla celów Festiwalu.

...................... .......................................

/ data / / czytelny podpis /


Regulamin Konkursu Głównego

XIV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu 2010

1. Konkurs jest jednym z głównych wydarzeń XIV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jego celem jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja najlepszych polskich komedii filmowych prezentowanych na ekranach w trakcie sezonu artystycznego 2009/2010.

2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” oraz Galeria za Miedzą w Lubomierzu.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Filmy mogą być zgłoszone do Konkursu przez reżyserów, producentów oraz dystrybutorów posiadających prawa bądź zgodę na dysponowanie filmem w zakresie obejmującym zgłoszenie filmu zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem.

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym. Temat filmu oraz technika jego realizacji są dowolne.

6. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane seriale telewizyjne.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo umieszczenia w Konkursie filmu, który nie został zgłoszony przez jego twórców. Zasady projekcji filmu uzgodnione wówczas będą z jego dystrybutorami.

8. Do Konkursu zostaną dopuszczone filmy, których premiery miały miejsce w okresie od sierpnia 2009 do sierpnia 2010. W Konkursie mogą brać udział filmy, których premierowa projekcja odbędzie się w trakcie trwania Festiwalu.

9. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Filmy dostarczane są organizatorom na koszt zgłaszającego.

10. Filmy zgłoszone do Konkursu powinny być zapisane w systemie DVD lub VCD. Każda płyta z filmem musi posiadać czytelny opis – nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.

11. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające nazwiska twórców.

12. Do każdego przysłanego na Konkurs filmu należy dołączyć wypełnioną KARTĘ

ZGŁOSZENIA.

13. Filmy wraz z KARTAMI ZGŁOSZENIA należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie

Miłośników Filmów Komediowych, ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 - 623 Lubomierz, ul. Wacława Kowalskiego 1, w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2010 roku (decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2010 roku)

14. O dopuszczeniu do Konkursu nadesłanych filmów decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów Festiwalu.

15. Zgłaszający, którzy prześlą swoje filmy, o ich zakwalifikowaniu do Konkursu Głównego zostaną poinformowani do 2 sierpnia 2010 roku

16. Do udziału w Konkursie Głównym nie mogą być dopuszczone filmy zrealizowane przy udziale członków komisji kwalifikacyjnej, jury oraz organizatorów Konkursu.

17. Profesjonalne jury Konkursu będzie powołane przez jego organizatorów. Prace jury są tajne, a decyzje ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.

18. Projekcje Filmowe Głównego Konkursu XII Festiwalu Filmów Komediowych odbędą się w dniach 12 - 15 sierpnia 2010 roku w Lubomierzu

19. Nagrody przyznawane w Konkursie mają charakter honorowy i rzeczowy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród finansowych.

20. Najlepszym komediom wyłonionym przez konkursowe jury przyznane zostaną następujące nagrody: Złoty, Srebrny oraz Brązowy Granat

21. Nagrodą publiczności jest GRANATOWY GRANAT

22. Głosy publiczności oddawane będą na specjalnie do tego przygotowanych kuponach, których przyjmowanie przez organizatorów zostanie zakończone najpóźniej godzinę po ostatniej prezentacji konkursowej. Prawo oddania głosu ma każdy widz zasiadający na widowni podczas projekcji filmu.

23. Wszystkie nagrody przyznawane są reżyserom filmów.

24. Film, który zdobędzie Nagrodę Główną – Złoty Granat zaprezentowany zostanie na dodatkowym pokazie specjalnym wieńczącym ceremonię zakończenia festiwalu.

25. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 15 sierpnia 2010. Nagrody zostaną wręczone laureatom tego samego dnia podczas oficjalnej Gali Finałowej kończącej Festiwal.

26. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie maksymalnie dwóm osobom oficjalnie reprezentującym film zakwalifikowany do Konkursu.

27. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone oraz nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu, zgłaszający pokryje wszelkie koszty wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.

28. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatną projekcję w ramach pokazów konkursowych oraz w ramach ewentualnego dodatkowego pokazu filmu nagrodzonego.

29. W szczególnych wypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość dodatkowych ustaleń związanych z prezentacją zgłoszonego do Konkursu filmu nieujętych w niniejszym regulaminie.

30. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie oznacza całkowitą akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN  KONKURSU ŚMIESZNEGO KINA NIEZALEŻNEGO „ZAWLECZKA 2010”Galeria Za Miedzą, Lubomierz, 12-15 sierpnia 2010

Konkurs Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2010” jest częścią programu „Ołtarz Kina”, realizowanego przez Galerię Za Miedzą w dniach 12-15 sierpnia 2010 r. w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Organizatorami Konkursu są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”.
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym. Temat filmu oraz technika realizacji jest dowolna. Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas emisji filmu, który nie może przekroczyć 30 min.w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2010 r. (decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2010).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do projekcji konkursowych filmów dłuższych, prezentujących jednak szczególne walory artystyczne i komediowe.

3. Do konkursu nie będą przyjmowane filmy pełnometrażowe autorów zawodowo zajmujących się twórczością filmową oraz zrealizowane w celach komercyjnych.

4. W konkursie udział brać mogą filmy autorów polskich.

5. Wszystkie filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe zawierające nazwiska autorów oraz napis "Koniec".

6. Zgłaszane filmy muszą być nagrane na płytę w systemie VCD lub DVD (w postaci gotowej do emisji bez dodatkowych zabiegów technicznych). Filmy nagrane w innym systemie nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. Filmy z dialogami obcojęzycznymi muszą mieć napisy w języku polskim. Ewentualne uwagi techniczne dotyczące projekcji filmów autor powinien zaznaczyć w karcie zgłoszenia filmu oraz w opisie płyty.

7. Każda płyta może zawierać tylko jeden film i musi posiadać czytelny opis - nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.

8. Do konkursu zostaną dopuszczone filmy powstałe w latach 2009-2010, które nie były zgłaszane do wcześniejszej edycji konkursu.

9. Do każdego zgłoszonego filmu musi być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia filmu (karta uczestnictwa). Filmy wraz z kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres Galeria Za Miedzą, ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz

10. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

11. O dopuszczeniu nadesłanych filmów do konkursu zadecyduje przegląd kwalifikacyjny, którego dokona komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą filmy autorów deklarujących osobisty udział w festiwalu.

12. O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani telefonicznie, korespondencyjnie (pocztą tradycyjną lub via e-mail 

 13. Płyty z kopiami filmów zgłaszanych i zakwalifikowanych do konkursu pozostają w archiwum organizatora i przechodzą na własność Galerii Za Miedzą.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych. Zgłaszający podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje całości lub fragmentów filmu w TV i na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal oraz w sieci Internet według uznania i koncepcji artystycznej organizatorów Festiwalu.

15. Przegląd finałowy nadesłanych filmów odbędzie się w dniach 13 - 14 sierpnia 2010 r. Uroczyste zakończenie, ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędzie się  15 sierpnia 2010 roku (dokładny program imprezy autorzy otrzymają wraz z informacją o wynikach prac komisji kwalifikacyjnej).

16. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i częściowego wyżywienia w trakcie trwania festiwalu jednej osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego na konkurs filmu. Chęć osobistego udziału w konkursie należy zgłosić wypełniając kartę zgłoszenia i ostatecznie potwierdzić telefonicznie lub e-mailowo do dnia 5 sierpnia 2010 r. Brak potwierdzenia uznawany będzie za rezygnację z osobistego udziału w imprezie.

17. Nagrody będą miały formę finansową i rzeczową. Przewiduje się przyznanie następujących

a. Grand Prix - Zardzewiała Zawleczka
I nagroda - Złota Zawleczka – 2000 zł II nagroda - Srebrna Zawleczka – 1500 złIII nagroda - Brązowa Zawleczka – 1000 złZawleczka Publiczności – 500 zł

Jury i organizatorzy mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nie przyznania.

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród specjalnych. Przy przyznawaniu nagród obowiązuje zasada 1 film - 1 nagroda główna.

18. Filmy zakwalifikowane do konkursu ocenione zostaną przez niezależne, profesjonalne jury powołane przez organizatora. Jury zdecyduje o przyznaniu regulaminowych nagród głównych oraz ew. nagród pozaregulaminowych.

19. O przyznaniu Zawleczki Publiczności Zawleczki Publiczności zadecydują widzowie w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie trwania konkursu gościom i każdej innej osobie zasiadającej na widowni) przysługuje prawo oddania jednego głosu na wybrany przez siebie film. Głosowanie odbywa się na specjalnych kartach wydawanych przez organizatorów, które wrzucać należy do urny ustawionej w Galerii Za Miedzą w trakcie trwania festiwalu. Ważna karta do głosowania zawierać musi: tytuł i autora typowanego filmu oraz imię i nazwisko głosującego. Zbieranie głosów publiczności zakończone zostanie w niedzielę 15.08.2010 o godz. 11.00. Głosy widzów przeliczone zostaną komisyjnie w trakcie posiedzenia jury. Wśród wszystkich głosujących rozlosowane zostaną nagrody – niespodzianki.

20. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest odebranie jej osobiście w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

21. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.

22. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

23. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2010” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:Galeria Za Miedzą ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz; tel. 0-607 43 31 27, 0-601 57 22 43;  e-mail: miedza@miedza.pl, biuro@miedza.pl; www.miedza.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Tytuł filmu ....................................................................................................................

Autor / autorzy ...............................................................................................................

Rok powstania ..............................................................................................................

Czas trwania ...................................................................................................................

Uwagi techniczne / format zapisu ..................................................................................

........................................................................................................................................

Streszczenie fabuły /krótki opis filmu ............................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Adres kontaktowy ..........................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................

E – mail ..........................................................................................................................

Deklaracja uczestnictwa w Festiwalu.............................................................................

........................................................................................................................................

Oświadczam, że zgłaszany film jest mojego autorstwa i zrealizowany został zgodnie z wymogami regulaminu Konkursu Śmiesznego Kina Niezależnego Zawleczka 2010 oraz, że posiadam prawo dysponowania nim bez ograniczeń prawnych. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść akceptuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu dla celów Festiwalu.

...................... ................................................

/miejsce i data / / czytelny podpis /

REGULAMIN SŁODKIEJ BITWY O MIEDZĘ 2010

CZYLI IV LUBOMIERSKIEJ WOJNY TORTOWEJ

1. SŁODKA BITWA O MIEDZĘ 2010, CZYLI IV LUBOMIERSKA WOJNA TORTOWA jest zabawą i tylko zabawą a użyte w jej nazwie słowa „bitwa” i „wojna” mają charakter czysto umowny i symboliczny.

2. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA” realizowanego w ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jej organizatorami są Galeria za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu .

3. Uczestnikami SŁODKIEJ BITWY… mogą być osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach udział w zabawie mogą wziąć osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą opiekunów. Decyzję o dopuszczeniu do zabawy niepełnoletniego uczestnika podejmują Organizatorzy.

4. SŁODKA BITWA... odbędzie się w sobotę 14 sierpnia 2010. Organizatorzy zapewniają miejsce i „amunicję” do jej przeprowadzenia.

5. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności do traktowania SŁODKIEJ BITWY… jako dobrej zabawy.

6. Każdy Uczestnik SŁODKIEJ BITWY… podpisuje oświadczenie o woli uczestniczenia w niej oraz respektowaniu wszystkich zasad zawartych w Regulaminie. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści przygotowanej przez organizatorów jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zabawie.

7. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… liczą się z możliwością zabrudzenia lub zniszczenia odzieży, w której przystępują do zabawy i nie roszczą z tego tytułu żadnych pretensji do Organizatorów.

8. Każdy skonsumowany przez uczestnika SŁODKIEJ BITWY… kawałek „amunicji” przechodzi na jego własność i stanowi rekompensatę ewentualnych szkód odzieżowych bądź cielesnych i strat materialnych lub moralnych poniesionych podczas zabawy.

9. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA”, a na ołtarzu zawsze muszą być jakieś ofiary. Każdy z jej uczestników z radością godzi się zostać potencjalną ofiarą bitwy i ponieść wszelkie, nie tylko słodkie konsekwencje tej decyzji. Jednocześnie deklaruje, że nie będzie próbował uczynić ofiarami osób nie będących bezpośrednimi uczestnikami bitwy i respektował będzie obowiązujący podczas zabawy bezwzględny zakaz ciskania tortami w stronę widzów. Co nie oznacza wcale, iż słodkie starcie nie zaowocuje jakimiś przypadkowymi ofiarami, o czym pamiętać musi publiczność.

10. Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… nie zapewniają Uczestnikom bitwy łaźni po zakończeniu zabawy. Nie ustają jednak w usiłowaniach stworzenia warunków umożliwiających doprowadzenie organizmów, które uczestniczyły w bitwie, do stanu powszechnie uważanego za przyzwoity.

 11.Ilość uczestników SŁODKIEJ BITWY... jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w zabawie decyduje kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczną na e-mail: miedza@miedza.pl bądź pocztą tradycyjną na adres „Galeria Za Miedzą” ul. Kościuszki 4, 59-523 Lubomierz lub składając wypełnione oświadczenie w Galerii za Miedzą bezpośrednio przed zabawą.

12. O dopuszczeniu do uczestnictwa w SŁODKIEJ BITWIE... decydują Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo odmówienia zgłaszającym się udziału w zabawie, bez podania przyczyn oraz odwołania bądź przerwania SŁODKIEJ BITWY... w dowolnym czasie. Warunkiem dopuszczenia do udziału w bitwie jest stawienie się na obowiązkowej odprawie uczestników, która odbędzie się na pół godziny przed rozpoczęciem zabawy w Galerii Za Miedzą.

13. SŁODKA BITWA... jest wydarzeniem niezwykłej urody, a jej przebieg w całości rejestrowany jest na wszelkie możliwe sposoby. Uczestnicy bitwy wyrażają zgodę na nieograniczone rejestrowanie i publikację własnego, osłodzonego bitwą wizerunku w relacjach z festiwalowych wydarzeń oraz we wszelkich materiałach przygotowywanych przez organizatorów celem realizacji i promocji programu „OŁTARZ KINA”.

P.S.

KOCHANI! NIE WAŻNE KTO WYGRA! WAŻNE, KTO SIĘ Z TEGO WYLIŻE!

Karta zgloszenia do Wojny Tortowej                                                                                                           miejsce i data

 

Imię i Nazwisko: ....................................................

Nr dowodu osobistego: ..........................................

Adres: ......................................................................

Telefon .....................................................................

OŚWIADCZENIE

Deklaruję chęć uczestniczenia w zabawie pod nazwą Słodka Bitwa o Miedzę czyli IV Lubomierska Wojna Tortowa  Komediowych w Lubomierzu. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem zabawy oraz, że przyjmuję wszystkie warunki  Organizatorów z tytułu ewentualnych zabrudzeń bądź uszkodzeń odzieży i ciała.

 czytelny podpis