Konkursy

Friday, 17 Jun 2011

Regulamin Konkursu Głównego

XV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu 2011

1. Konkurs jest jednym z głównych wydarzeń XV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jego celem jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja najlepszych polskich komedii filmowych prezentowanych na ekranach w trakcie sezonu artystycznego 2010/2011.

2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych„Sami Swoi” oraz Galeria za Miedzą w Lubomierzu.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. Filmy mogą być zgłoszone do Konkursu przez reżyserów, producentów oraz dystrybutorów posiadających prawa bądź zgodę na dysponowanie filmem w zakresie obejmującym zgłoszenie filmu zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem.

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym. Temat filmu oraz technika jego realizacji są dowolne.

6. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane seriale telewizyjne.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo umieszczenia w Konkursie filmu, który nie został zgłoszony przez jego twórców. Zasady projekcji filmu uzgodnione wówczas będą z jego dystrybutorami.

8. Do Konkursu zostaną dopuszczone filmy, których premiery miały miejsce w okresie od sierpnia 2010 do sierpnia 2011. W Konkursie mogą brać udział filmy, których premierowa projekcja odbędzie się w trakcie trwania Festiwalu.

9. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Filmy dostarczane są organizatorom na koszt zgłaszającego.

10. Filmy zgłoszone do Konkursu powinny być zapisane w systemie DVD lub VCD. Każda płyta z filmem musi posiadać czytelny opis – nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.

11. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające nazwiska twórców.

12. Do każdego przysłanego na Konkurs filmu należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.

13. Filmy wraz z KARTAMI ZGŁOSZENIA nadsyłać należy na adres: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych "Sami Swoi" 59-623 Lubomierz, ul. Wacława Kowalskiego 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2011 roku (Decyduje data nadania przesyłki, która dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2011).

14. O dopuszczeniu do Konkursu nadesłanych filmów decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów Festiwalu.

15. Zgłaszający, którzy prześlą swoje filmy, o ich zakwalifikowaniu do Konkursu Głównegozostaną poinformowani do 1 sierpnia 2011 roku.

16. Do udziału w Konkursie Głównym nie mogą być dopuszczone filmy zrealizowane przyudziale członków komisji kwalifikacyjnej, jury oraz organizatorów Konkursu.

17. Profesjonalne jury Konkursu będzie powołane przez jego organizatorów. Prace jury są tajne, a decyzje ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.

18. Projekcje Filmowe Głównego Konkursu XV Festiwalu Filmów Komediowych odbędą się w dniach  12-14 sierpnia 2011 roku w Lubomierzu.

19. Nagrody przyznawane w Konkursie mają charakter honorowy i rzeczowy, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród finansowych.

20. Najlepszym komediom wyłonionym przez konkursowe jury przyznane zostaną następujące nagrody: ZŁOTY, SREBRNY oraz BRĄZOWY GRANAT.

21. Nagrodą publiczności jest GRANATOWY GRANAT
.

22. Głosy publiczności oddawane będą na specjalnie do tego przygotowanych kuponach, których przyjmowanie przez organizatorów zostanie zakończone najpóźniej godzinę po ostatniej prezentacji konkursowej. Prawo oddania głosu ma każdy widz zasiadający na widowni podczas projekcji filmu

23. Wszystkie nagrody przyznawane są reżyserom filmów.

24. Film, który zdobędzie Nagrodę Główną – Złoty Granat zaprezentowany zostanie nadodatkowym pokazie specjalnym wieńczącym ceremonię zakończenia festiwalu.

25. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 15 sierpnia 2011 roku. Nagrody zostaną wręczone laureatom tego samego dnia podczas oficjalnej Gali Finałowej kończącej Festiwal

26. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie maksymalnie dwóm osobomoficjalnie reprezentującym film zakwalifikowany do Konkursu.

27. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone oraz nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu, zgłaszający pokryje wszelkie koszty wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.

28. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatną projekcję w ramach pokazów konkursowych oraz w ramach ewentualnego dodatkowego pokazu filmu nagrodzonego.

29. W szczególnych wypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość dodatkowych ustaleńzwiązanych z prezentacją zgłoszonego do Konkursu filmu nieujętych w niniejszym regulaminie.

30. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie oznacza całkowitą akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 Karta Zgłoszenia Filmu do Konkursu Głównego

XV Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu

11- 15. 08. 2011

Tytuł filmu ....................................................................................................................

Reżyser .........................................................................................................................

Rok powstania ..............................................................................................................

Czas trwania ...................................................................................................................

Krótkie streszczenie fabuły.............................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Zgłaszający......................................................................................................................

Adres kontaktowy ..........................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................

E – mail ..........................................................................................................................

Osoby reprezentujące film w czasie trwania Festiwalu .................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania zgłoszonym filmem w zakresie uczestnictwa w Konkursie Głównym Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu na zasadach określonych regulaminem tego Konkursu, oraz że prawa zgłaszanego filmu nie są w żaden sposób ograniczone, nie naruszają niczyich praw autorskich i dóbr osobistych. Wyrażam zgodę na bezpłatne, publiczne odtworzenie filmu w trakcie trwania Festiwalu oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Konkursu dla celów Festiwalu.

...................... . ......................................

/ data / / czytelny podpis /


 

Regulamin

 KONKURSU ŚMIESZNEGO KINA NIEZALEŻNEGO „ZAWLECZKA 2011”
Galeria Za Miedzą, Lubomierz, 12-15 sierpnia 2011

Konkurs Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2011” jest częścią programu „Ołtarz Kina”,realizowanego przez Galerię Za Miedzą w dniach 11-15 sierpnia 2011 r. w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Organizatorami Konkursu są Galeria Za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi”.

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym. Temat filmu oraz technika realizacji jest dowolna. Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas emisji filmu, który nie może przekroczyć 30 min.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do projekcji konkursowych filmów dłuższych, prezentujących jednak szczególne walory artystyczne i komediowe.

 3. Do konkursu nie będą przyjmowane filmy pełnometrażowe autorów zawodowo zajmujących się twórczością filmową oraz zrealizowane w celach komercyjnych.

4. W konkursie udział brać mogą filmy autorów polskich.

5. Wszystkie filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem filmu, napisy końcowe zawierające nazwiska autorów oraz napis "Koniec".

6. Zgłaszane filmy muszą być nagrane na płytę w systemie VCD lub DVD (w postaci gotowej do emisji bez dodatkowych zabiegów technicznych). Filmy nagrane w innym systemie nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. Filmy z dialogami obcojęzycznymi muszą mieć napisy w języku polskim. Ewentualne uwagi techniczne dotyczące projekcji filmów autor powinien zaznaczyć w karcie zgłoszenia filmu oraz w opisie płyty.

7. Każda płyta może zawierać tylko jeden film i musi posiadać czytelny opis - nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.

8. Do konkursu zostaną dopuszczone filmy powstałe w latach 2010-2011, które nie były zgłaszane do wcześniejszej edycji konkursu.

9. Do każdego zgłoszonego filmu musi być dołączona wypełniona i podpisana karta zgłoszenia filmu (karta uczestnictwa). Filmy wraz z kartami zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Galeria Za Miedzą, ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz w nieprzekraczalnym terminie do dnia dotrzeć musi do adresata w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2011).

10. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.

11. O dopuszczeniu nadesłanych filmów do konkursu zadecyduje przegląd kwalifikacyjny, którego dokona komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą filmy autorów deklarujących osobisty udział w festiwalu.

12. O wynikach kwalifikacji autorzy filmów zostaną poinformowani telefonicznie, korespondencyjnie (pocztą tradycyjną lub via e-mail )

13. Płyty z kopiami filmów zgłaszanych i zakwalifikowanych do konkursu pozostają w archiwum organizatora i przechodzą na własność Galerii Za Miedzą.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych.
 
15. Zgłaszający
podpisują oświadczenie zezwalające organizatorom na nieodpłatne emisje całości lub fragmentów filmu w TV i na specjalnych pokazach publicznych promujących Festiwal oraz w sieci Internet według uznania i koncepcji artystycznej organizatorów Festiwalu.

16. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i częściowego wyżywienia w trakcie trwania festiwalu jednej osoby z ekipy każdego zakwalifikowanego na konkurs filmu. Chęć osobistego udziału w konkursie należy zgłosić wypełniając kartę zgłoszenia i ostatecznie potwierdzić telefonicznie lub e-mailowo do dnia rezygnację z osobistego udziału w imprezie.

17. Nagrody będą miały formę finansową i rzeczową. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
Grand Prix - Zardzewiała Zawleczka – 3000 zł
I nagroda - Złota Zawleczka – 2000 zł
II nagroda - Srebrna Zawleczka – 1500 zł
III nagroda - Brązowa Zawleczka
– 1000 zł
Zawleczka Publiczności – 500 zł

18. Jury i organizatorzy mają prawo dokonania innego podziału nagród lub ich nie przyznania. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród specjalnych. Przy przyznawaniu nagród obowiązuje zasada 1 film - 1 nagroda główna

19. Filmy zakwalifikowane do konkursu ocenione zostaną przez niezależne, profesjonalne jury powołane przez organizatora. Jury zdecyduje o przyznaniu regulaminowych nagród głównych oraz ew. nagród pozaregulaminowych.

20. O przyznaniu Zawleczki Publiczności zadecydują widzowie w głosowaniu przeprowadzonym w trakcie trwania konkursu gościom i każdej innej osobie zasiadającej na widowni) przysługuje prawo oddania jednego głosu na wybrany przez siebie film. Głosowanie odbywa się na specjalnych kartach wydawanych przez organizatorów, które wrzucać należy do urny ustawionej w Galerii Za Miedzą w trakcie trwaniafestiwalu. Ważna karta do głosowania zawierać musi: tytuł i autora typowanego filmu oraz imię i nazwisko głosującego. Zbieranie głosów publiczności zakończone zostanie w poniedziałek 15.08.2011 o godz. 11.00. Głosy widzów przeliczone zostaną komisyjnie w trakcie posiedzenia jury. Wśród wszystkich głosujących rozlosowane zostaną nagrody – niespodzianki.

21. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest odebranie jej osobiście w czasie ceremonii rozdania nagród. Autorom filmów nagrodzonych nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

22. W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na ten temat (w formie pisemnej) musi trafić do organizatora najpóźniej na tydzień przed konkursem. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.

23. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

24. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie Śmiesznego Kina Niezależnego „Zawleczka 2011” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

Galeria Za Miedzą ul. Kościuszki 4, 59-623 Lubomierz; tel. 0-607 43 31 27, 0-601 57 22 43; e-mail: miedza@miedza.pl, biuro@miedza.pl; www.miedza.pl.        


KONKURS ŚMIESZNEGO FILMU NIEZALEŻNEGO

ZAWLECZKA 2011

Galeria Za Miedzą Lubomierz 11 - 15. 08. 2011

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Tytuł filmu ....................................................................................................................

Autor / autorzy ...............................................................................................................

Rok powstania ..............................................................................................................

Czas trwania ...................................................................................................................

Uwagi techniczne / format zapisu ..................................................................................

.........................................................................................................................................

Streszczenie fabuły /krótki opis filmu ............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Adres kontaktowy ..........................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................

E – mail ..........................................................................................................................

Deklaracja uczestnictwa w Festiwalu.............................................................................

.........................................................................................................................................

Oświadczam, że zgłaszany film jest mojego autorstwa i zrealizowany został zgodnie z wymogami regulaminu Konkursu Śmiesznego Kina Niezależnego Zawleczka 2011 oraz, że posiadam prawo dysponowania nim bez ograniczeń prawnych. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść akceptuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu dla celów Festiwalu.

...................... ................................................

/miejsce i data / / czytelny podpis /

 

REGULAMIN
SŁODKIEJ BITWY O MIEDZĘ 2011
CZYLI
V LUBOMIERSKIEJ WOJNY TORTOWEJ
 
 1. SŁODKA BITWA O MIEDZĘ 2011, CZYLI V LUBOMIERSKA WOJNA TORTOWA jest zabawą i tylko zabawą a użyte w jej nazwie słowa „bitwa” i „wojna” mają charakter czysto umowny i symboliczny.
 2. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA” realizowanego w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jej organizatorami są Galeria za Miedzą oraz Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu .
 3. Uczestnikami SŁODKIEJ BITWY… mogą być osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach udział w zabawie mogą wziąć osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą i pod opieką pełnoletnich opiekunów. Decyzję o dopuszczeniu do zabawy niepełnoletniego uczestnika podejmują Organizatorzy.
 4. SŁODKA BITWA... odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia 2011. Organizatorzy zapewniają miejsce i „amunicję” do jej przeprowadzenia.
 5. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności do traktowania SŁODKIEJ BITWY… jako dobrej zabawy.
 6. Każdy Uczestnik SŁODKIEJ BITWY… podpisuje oświadczenie o woli uczestniczenia w niej oraz respektowaniu wszystkich zasad zawartych w Regulaminie. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści przygotowanej przez organizatorów jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w zabawie.
 7. Uczestnicy SŁODKIEJ BITWY… liczą się z możliwością zabrudzenia lub zniszczenia odzieży, w której przystępują do zabawy i nie roszczą z tego tytułu żadnych pretensji do Organizatorów.
 8. Każdy skonsumowany przez uczestnika SŁODKIEJ BITWY… kawałek „amunicji” przechodzi na jego własność i stanowi rekompensatę ewentualnych szkód odzieżowych bądź cielesnych i strat materialnych lub moralnych poniesionych podczas zabawy.
 9. SŁODKA BITWA... jest częścią programu „OŁTARZ KINA”, a na ołtarzu zawsze muszą być jakieś ofiary. Każdy z jej uczestników z radością godzi się zostać potencjalną ofiarą bitwy i ponieść wszelkie, nie tylko słodkie konsekwencje tej decyzji. Jednocześnie deklaruje, że nie będzie próbował uczynić ofiarami osób nie będących bezpośrednimi uczestnikami bitwy i respektował będzie obowiązujący podczas zabawy bezwzględny zakaz ciskania tortami w stronę widzów. Co nie oznacza wcale, iż słodkie starcie nie zaowocuje jakimiś przypadkowymi ofiarami, o czym pamiętać musi publiczność.   
 10. Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… nie zapewniają Uczestnikom bitwy łaźni po zakończeniu zabawy. Nie ustają jednak w usiłowaniach stworzenia warunków umożliwiających doprowadzenie organizmów, które uczestniczyły w bitwie, do stanu powszechnie uważanego za przyzwoity.
 11. Ilość uczestników SŁODKIEJ BITWY... jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest osobiste stawienie się w Galerii za Miedzą nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem bitwy i złożenie wypełnionego oświadczenia.
 12. O dopuszczeniu do uczestnictwa w SŁODKIEJ BITWIE... decydują Organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo odmówienia zgłaszającym się udziału w zabawie,
bez podania przyczyn oraz odwołania bądź przerwania SŁODKIEJ BITWY... w dowolnym czasie. Warunkiem dopuszczenia do udziału w bitwie jest stawienie się na obowiązkowej odprawie uczestników, która odbędzie się na pół godziny przed rozpoczęciem zabawy w Galerii Za Miedzą.
 1. SŁODKA BITWA... jest wydarzeniem niezwykłej urody, a jej przebieg w całości rejestrowany jest na wszelkie możliwe sposoby. Uczestnicy bitwy wyrażają zgodę na nieograniczone rejestrowanie i publikację własnego, osłodzonego bitwą wizerunku w relacjach z festiwalowych wydarzeń oraz we wszelkich materiałach przygotowywanych przez organizatorów celem realizacji i promocji programu „OŁTARZ KINA”.
 
P.S.
Organizatorzy SŁODKIEJ BITWY… życzą Uczestnikom oraz Widzom PYSZNEJ ZABAWY.
 
KOCHANI! NIE WAŻNE KTO WYGRA! WAŻNE, KTO SIĘ Z TEGO WYLIŻE!
 
 


.........................................................................
                                                                                                                   miejsce i data
Imię i Nazwisko: ....................................................
 
Nr dowodu osobistego: ..........................................
 
Adres: ......................................................................
 
Telefon .....................................................................
 
 
OŚWIADCZENIE
 
            Deklaruję chęć uczestniczenia w zabawie pod nazwą Słodka Bitwa o Miedzę czyli V Lubomierska Wojna Tortowa odbywającej się 14 sierpnia 2011 r., będącej częścią programu „Ołtarz Kina” realizowanego w ramach XV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.
            Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem zabawy oraz, że przyjmuję wszystkie warunki Słodkiej Bitwy... i nie będę wnosił(a) żadnych pretensji do Organizatorów z tytułu ewentualnych zabrudzeń bądź uszkodzeń odzieży i ciała.
 
 
                                                                                  ...................................................................
                                                                                                             czytelny podpis