Konkursy

Tuesday, 10 Jun 2014
Zapraszamy serdecznie do zgłaszania filmów do Głównego Konkursu Festiwalu. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych w Lubomierzu w tym roku nie organizuje konkursu Niezależnego Kina Komediowego.

Regulamin Konkursu Głównego
XVIII Festiwalu Filmów Komediowych
Lubomierz 2014
1. Konkurs jest jednym z głównych wydarzeń XVIII Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Jego celem jest wyłonienie, uhonorowanie i promocja najlepszych polskich komedii filmowych prezentowanych na ekranach w trakcie sezonu artystycznego 2013/2014.
2. Organizatorami Konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych„Sami Swoi” w Lubomierzu.
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Filmy mogą być zgłoszone do konkursu przez reżyserów, producentów oraz dystrybutorów posiadających prawa bądź zgodę na dysponowanie filmem w zakresie obejmującym zgłoszenie filmu zgodnie z zasadami określonymi niniejszym regulaminem.
5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmy o charakterze komediowym. Temat filmu oraz technika jego realizacji są dowolne.
6. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane seriale telewizyjne.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo umieszczenia w konkursie filmu, który nie został zgłoszony przez jego twórców. Zasady projekcji filmu uzgodnione wówczas będą z jego dystrybutorami.
8. Do Konkursu zostaną dopuszczone filmy, których premiery miały miejsce w okresie od sierpnia 2013 do sierpnia 2014 r.
W konkursie mogą brać udział filmy, których premierowa projekcja odbędzie się w trakcie trwania festiwalu.
9. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Filmy dostarczane są organizatorom na koszt zgłaszającego.
10. Filmy zgłoszone do konkursu powinny być zapisane w systemie DVD lub VCD. Każda płyta z filmem musi posiadać czytelny opis – nazwiska twórców, tytuł filmu, czas trwania oraz system zapisu.
11. Każdy zgłoszony film powinien posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające nazwiska twórców.
12. Do każdego przysłanego na konkurs filmu należy dołączyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
13. Filmy wraz z KARTAMI ZGŁOSZENIA nadsyłać należy na adres: Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych, ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 - 623 Lubomierz,
w nieprzekraczalnym terminie do
 20 lipca 2014 roku (Decyduje data nadania przesyłki)
14. O dopuszczeniu do konkursu nadesłanych filmów decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów festiwalu.
15. Zgłaszający filmy zostaną poinformowani o ich zakwalifikowaniu do konkursu do 30 lipca 2013 roku.
16. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy zrealizowane przy udziale członków komisji kwalifikacyjnej, jury oraz organizatorów konkursu.
17. Filmy konkursowe oceniać będzie i o przyznaniu nagród zdecyduje jury powołane przez organizatorów
Obrady jury są tajne, a decyzje jury ostateczne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśnianiaswoich postanowień.
18. Projekcje filmowe konkursu głównego XVIIIFestiwalu Filmów Komediowych odbędą się w dniach 14-17 sierpnia 2014 roku
w Lubomierzu
.
19. Nagrody przyznawane w konkursie mają charakter honorowy
i rzeczowy..
20. Najlepszym komediom wyłonionym przez konkursowe jury przyznane zostaną następujące nagrody: ZŁOTY GRANAT , SREBRNY GRANAT oraz BRĄZOWY GRANAT.
21. Nagrodą publiczności jest GRANATOWY GRANAT.
22. Głosy publiczności oddawane będą na specjalnie do tego przygotowanych kuponach, których przyjmowanie zakończone zostanie najpóźniej godzinę po ostatniej prezentacji konkursowej. Prawo oddania głosu ma każdy widz zasiadający na widowni podczas projekcji filmu.
23. Wszystkie nagrody przyznawane są reżyserom filmów.
24. Film, który zdobędzie Nagrodę Główną – Złoty Granat zaprezentowany zostanie na dodatkowym pokazie specjalnym.
25. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi 17 sierpnia 2014. Nagrody zostaną wręczone laureatom tego samego dnia podczas finałowej gali konkursowej.
 26. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie maksymalnie dwóm osobom reprezentującym film zakwalifikowany do konkursu.
27. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być
w żaden sposób ograniczone oraz nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osób trzecich. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu, zgłaszający pokryje wszelkie koszty wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.
28. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatną projekcję w ramach pokazów konkursowych oraz w ramach ewentualnego dodatkowego pokazu filmów nagrodzonych.
29. W szczególnych wypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość dodatkowych ustaleń związanych z prezentacją zgłoszonego do konkursu filmu nieujętych w niniejszym regulaminie.
30. Zgłoszenie filmu do udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
31. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania konkursu z przyczyn uniemożliwiających jego organizację. W takiej sytuacji wszystkie nadesłane prace zwrócone zostaną autorom na koszt organizatorów

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU DO KONKURSU GŁÓWNEGO
XVIII Festiwalu Filmów Komediowych
Lubomierz 2014
 
Tytuł filmu ....................................................................................................................
 
Reżyser .........................................................................................................................
 
Rok powstania ..............................................................................................................
 
Czas trwania ...................................................................................................................
 
Krótkie streszczenie fabuły.............................................................................................
 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Zgłaszający......................................................................................................................

Adres kontaktowy ..........................................................................................................
 
Telefon ...........................................................................................................................
 
E – mail ..........................................................................................................................
 
Osoby reprezentujące film w czasie trwania Festiwalu .................................................
 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam prawo dysponowania zgłoszonym filmem w zakresie uczestnictwa w Konkursie Głównym Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu na zasadach określonych regulaminem tego Konkursu, oraz że prawa zgłaszanego filmu nie są w żaden sposób ograniczone, nie naruszają niczyich praw autorskich i dóbr osobistych. Wyrażam zgodę na bezpłatne, publiczne odtworzenie filmu w trakcie trwania Festiwalu oraz przetwarzanie moich
danych osobowych przez organizatorów Konkursu dla celów Festiwalu.
 
...................... .......................................
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Kulinarnym  pt.: „Festiwal muzyki filmowej i smaków kresów wschodnich”
 
Swoje uczestnictwo należy zgłosić telefonicznie pod nr: 603 087 205, a potrawę wraz z przepisem, należy przynieść do oceny 17.08.2014 r. o godz. 15.00 do Miasteczka Rękodzielników umiejscowionego naprzeciwko dawnej restauracji Złoty Róg (namiot LGD Partnerstwo Izerskie), gdzie zostanie poddana ocenie.
Zapewniamy atrakcyjne nagrody !!!
 
Szczegóły w załączonym regulaminie.
 
/ data / / czytelny podpis /
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„Festiwal muzyki filmowej i smaków kresów wschodnich”
 
I. ORGANIZACJA KONKURSU
1.      Organizatorem konkursu „Produkt Lokalny na Miedzy” jest Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych „Sami Swoi” w Lubomierzu (zwane dalej Organizatorem).
2.      Celem konkursu jest  przygotowanie potraw i zdobycie przepisów – receptur z dawnych kulinarnych przysmaków przywiezionych ze wschodu. Pozyskane przepisy zostaną przekazane do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które przygotowuje publikacje o produktach na obszarze LGD.
3.      Nagrody w konkursie przyznawane są przez: Kapitułę Konkursową, powołaną przez Prezesa Stowarzyszenia, który jednocześnie przewodniczy jej pracom. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
4.       W konkursie mogą wziąć udział Stowarzyszenia, Koła Gospodyń, osoby z terenu LGD. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 
II. TERMINY
1.      Konkurs przebiega dwuetapowo :
- I etap – 11.08.2014r.  – 16.08.2014r. okres przyjmowania zgłoszeń.
- II etap – 17.08.2014r. wystawa, degustacja i ocena prac
2.      Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas „Festiwalu muzyki filmowej i smaków kresów wschodnich”  dniu 17.08.2013 r. w Lubomierzu
 
III. UDZIAŁ W KONKURSIE
1.      Do udziału w konkursie może być zgłoszone danie o dawnej recepturze.
- przystawka (zimna lub ciepła),
- danie główne
- danie na słodko
2.      Osoba zainteresowana udziałem w konkursie zgłasza jedną lub więcej potraw
3.      Zgłoszenia można dokonać telefoniczne 603 087 205.
 
IV. UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA
1.      Uczestnik przystępując do konkursu zobowiązuje się do przekazania receptury
i sposobu przygotowania zgłoszonego dania.
 
V. OCENA ZGŁOSZEŃ
1.      W II etapie , Kapituła Konkursu dokona oceny zgłoszonego dania, zgodnie z przyjętym przez Kapitułę kryterium.
2.      Ocenie podlegać będą : walory wizualne i smakowe przygotowanej potrawy oraz sposób prezentacji/podania kulinarnego specjału.
 
VI. NAGRODY
1.      Nagrodami przyznanymi przez Kapitułę Konkursową są:
Nagrody za I- III miejsce sprzęt AGD.