Statut SMFK "Sami Swoi"

Monday, 30 Jun 2014
STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW FILMÓW KOMEDIOWYCH „SAMI SWOI”   W LUBOMIERZU

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komediowych ‘Sami Swoi’ w Lubomierzu”.
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miasto Lubomierz
.§ 3
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą miłośników sztuki filmowej i ludzi kultury, pragnących wspólnie realizować cele Stowarzyszenia.
Rozdział I
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie kultury filmowej w jej wszelkich przejawach a w szczególności filmów komediowych
2. popieranie rozwoju kultury i działań służących uświadamianiu jej roli w procesie samopoznania i integracji narodów Europy
3. kulturalna i gospodarcza promocja gminy oraz tworzenie warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej
§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie Ogólnopolskich Festiwali Filmów Komediowych
2. rozwój i popularyzację muzeum rekwizytów filmowych i dziedzictwa kulturowego pod nazwą ”Kargula i Pawlaka”
3. organizowanie ogólnie dostępnych imprez filmowych i kulturalnych
4. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz lokalnych, administracyjnych, ministerialnych i innych
5. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w tym również działalności gospodarczej.
Dla realizacji celów Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może powołać sekcje skupiające członków na podstawie szczególnych zainteresowań bądź wspólnoty środowiskowej oraz różne formy organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
a. osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową
§ 7
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a. branie udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia b. przestrzeganie regulaminu i stosowanie się do podejmowanych zarządzeń władz Stowarzyszenia
c. regularne opłacanie składek
§ 8
Utrata członkostwa następuje przez:
a. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia
b. skreślenie lub wykluczenie
c. na skutek śmierci
d. nie opłacanie składek członkowskich
§ 9
Skreślić z listy członków może Zarząd Stowarzyszenia w przypadkach uchylania się od wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia.Skreślony z listy członków ma prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu odwołać się do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być wniesione do Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10
Uchwała Walnego Zebrania, o której mowa w § 9, zapada zwykłą większością głosów.
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są
a. Walne Zebranie
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna
§ 12
Walne Zebranie jest naczelną władzą Stowarzyszenia, która ustala kierunki jego działalności
§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia i jego zmian
b. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
c. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d. ustalanie wytycznych dla Zarządu Stowarzyszenia
e. ustalenie wysokości składek członkowskich
f. nadanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego
§ 14
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, przy czym termin musi być podany do wiadomości członków przynajmniej na 14 dni przed zwołaniem
§ 15
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków
§ 16
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3ogólnej liczby członków z wyjątkiem postanowień § 28.§ 17Ust. 1 Pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia wybrany na okres dwóch lat przez Walne Zebranie.Ust. 2 Zarząd składa sprawozdanie ze swej pracy po roku działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz na zakończenie kadencji
§ 18
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 lub 5 członków, którzy wybierają spośród siebie: jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza.
§ 19
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
c. przyjmowanie nowych członków i ich skreślanie
d. opracowywanie planu pracy i preliminarza budżetowego
e. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
f. rozstrzygnięcie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia
§ 20
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia, którzy przewodniczą na zebraniach Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
§ 21
Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd może upoważnić innego członka Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia lub udzielać pełnomocnictw do załatwiania czynności w imieniu Zarządu.Wszelkie imprezy Stowarzyszenia muszą być prowadzone przez wyznaczonego członka Zarządu
§ 22
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje łącznie Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik lub Sekretarz.
§ 23
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności organizacyjnej i merytorycznej oraz gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia
b. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
c. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w uzasadnionych przypadkach
§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie na okres dwóch lat Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 26
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a. składek członkowskich
b. ofiar, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji
c. dochodów z imprez i działalności gospodarczej
d. majątku ruchomego
e. dochodów z majątku Stowarzyszenia
§ 27
Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 50.000;00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł.) upoważniony jest Zarząd Powyżej tej kwoty wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.
 § 28
Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętego większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków.Uchwała o rozwiązaniu
Stowarzyszenia określa równocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.